Uchwała nr 114/XLIV/200l

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesor Genevieve Comte Bellot, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Jej tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki