Uchwała nr 112/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "Prefabet - Warszawa" o wartości 49.900,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) na rzecz własnego funduszu stypendialnego PW z przeznaczeniem na stypendia przyznawane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dla studentów sportowców Politechniki Warszawskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki