Uchwała nr 106/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie działalności międzynarodowej Politechniki Warszawskiej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, uchwala "Założenia rozwoju międzynarodowej działalności Politechniki Warszawskiej", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Załącznik do uchwały nr 106/XLIV/01
Senatu PW z dnia 21 lutego 2001 r.

ZAŁOŻENIA ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 1. CELE

  Nieskrępowana granicami państw wymiana informacji naukowej, wizyty zagranicznych nauczycieli akademickich i innych uczonych oraz możliwości zdobywania wiedzy poza granicami własnego kraju od lat w istotnym stopniu przyczyniają się do rozwoju nauki i kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Przełom wieku XX i XXI ujawnia jednak szczególne dążenia do globalnego charakteru działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej. Nowe wyzwania wobec uczelni wyższych przynosi upowszechnianie międzynarodowych programów badawczych, a także rozwój technik informacyjnych.

  Światowy wymiar szkolnictwa wyższego kształtuje się równolegle z postępami integracji europejskiej, której wyznacznikiem jest Deklaracja Bolońska, otwierająca drogę do Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, a także dokumenty Komisji Europejskiej, otwierające drogę do Europejskiej Przestrzeni Badań Naukowych.

  W tej sytuacji Senat Politechniki Warszawskiej uznaje za istotne podkreślenie wagi współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych, kształceniu i zarządzaniu instytucją akademicką. Uczelnia powinna sprostać pojawiającym się wyzwaniom, intensyfikując współpracę zagraniczną, w szczególności z partnerami z krajów europejskich. Konieczne jest podjęcie prac nad nowymi formami współpracy, w tym wykorzystującymi metody kształcenia na odległość. Celowe jest włączenie się Politechniki w działania na rzecz międzynarodowej akredytacji uczelni wyższych i zapewnienia jakości kształcenia w warunkach zwiększonej wymiany studentów i nauczycieli akademickich.

  Politechnika Warszawska powinna czynnie uczestniczyć w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badań Naukowych oraz brać udział w pracach europejskich i światowych organizacji edukacyjnych i naukowych, dbając jednocześnie o zachowanie swojego znaczenia w kraju oraz odgrywając czynną rolę w rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

  Dążąc do utrwalenia swej międzynarodowej pozycji Politechnika Warszawska przywiązuje duże znaczenie do wymiany osobowej z zagranicznymi partnerami, a w szczególności do wymiany studentów i doktorantów. Uczelnia powinna istotnie zwiększyć liczbę zagranicznych studentów oraz międzynarodowe doświadczenie i wiedzę własnych studentów, których kształcenie trzeba dostosować do wymagań przyszłego międzynarodowego rynku pracy.

 2. ZASADY
 3. Istotnym uwarunkowaniem międzynarodowej aktywności Politechniki Warszawskiej jest respektowanie przez instytucje partnerskie uznawanych przez społeczność międzynarodową wartości, wśród których podstawowe znaczenie ma autonomia uczelni oraz przestrzeganie swobód akademickich. Szacunek dla owych wartości jest ważnym kryterium doboru partnerów do współpracy zagranicznej, obok kryterium obiektywnie mierzonej jakości kształcenia i jakości badań naukowych.

  Wydziały i Kolegia Politechniki Warszawskiej mają - w ramach istniejącego porządku prawnego - prawo do wyboru partnerów zagranicznych i tematyki współpracy. Jednocześnie właściwe organy Uczelni decydują o wyborze głównych kierunków i form działalności międzynarodowej, a także inicjują i nadzorują przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym.

  Szczegółowe cele, zakres i formy współdziałania z partnerami zagranicznymi są określone w umowach, porozumieniach i listach intencyjnych zawieranych w trybie zgodnym z zasadami obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej. Spójność tych dokumentów z celami i zasadami współpracy międzynarodowej, zarysowanymi w niniejszej uchwale, zapewniają -- działające w trybie nadzoru -- organy jednoosobowe Uczelni.

 4. POSTULATY REALIZACYJNE

  W celu zwiększenia efektywności oraz zakresu współpracy międzynarodowej w Uczelni są potrzebne właściwe rozwiązania motywacyjne, które wzmocnią aktywność międzynarodową wszystkich grup społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, w tym Samorządu Studentów i organizacji studenckich. Należy w szczególności zwiększyć ofertę zajęć w języku angielskim oraz objąć specjalnym programem wymianę międzynarodową studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. Ważne jest zapewnienie studentom możliwości uzyskania doświadczeń związanych ze studiami za granicą oraz ułatwienie udziału w pracach międzynarodowych organizacji studenckich.

  Konieczne jest podjęcie działań mających na celu ułatwianie wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym Uczelni podejmowania własnych inicjatyw w zakresie współpracy międzynarodowej. Decentralizacja działalności międzynarodowej wymaga właściwego przygotowania organizacyjnego, usprawnienia komórek ogólnouczelnianych wspierających wykonywanie zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, a także uproszczenia istniejących procedur oraz obiegu dokumentów. Nowe rozwiązania organizacyjne powinny integrować krajowe i zagraniczne działania promocyjne na rzecz Uczelni.

  Międzynarodowa działalność Politechniki Warszawskiej wymaga stworzenia właściwych ram finansowych. Przy podziale środków finansowych na współpracę międzynarodową powinny być uwzględniane potrzeby wynikające z zadań inicjowanych przez jednostki organizacyjne i organy Politechniki Warszawskiej. Szczególnie istotne jest przy tym uwzględnianie własnego wkładu Uczelni.

  Efekty międzynarodowej działalności Politechniki Warszawskiej powinny podlegać systematycznej ocenie przez Rady Wydziałów oraz Senat, a wnioski stąd wynikające powinny stanowić podstawę doskonalenia organizacji i zasad finansowania tej działalności, obowiązujących w Uczelni.

  Politechnika Warszawska powinna zapewniać właściwe warunki współpracy międzynarodowej i jej powiązanie z realizacją podstawowych zadań edukacyjnych i naukowych nie tylko przez wewnętrzne działania organizacyjne, ale także przez swój udział w kształtowaniu zewnętrznych warunków tej współpracy, m. in. występując z inicjatywami adresowanymi do krajowych i zagranicznych gremiów decyzyjnych. Powinna ona, w szczególności, występować do właściwych instytucji o usuwanie przeszkód prawnych utrudniających mobilność kadry akademickiej, a w tym przyjazdy i wykonywanie zadań naukowych i dydaktycznych w Polsce przez osoby z zagranicznych ośrodków akademickich.