Uchwała nr 98/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie udzielenia zgody na utworzenie Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych oraz wyrażenia pozytywnej opinii o jego regulaminie organizacyjnym

  Działając na podstawie § 40 ust. 2 i 3 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej udziela zgody na utworzenie Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych jako pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Politechniki Warszawskiej wykonującej zadania usługowe, której celem jest wspomaganie i stymulacja rozwoju współpracy międzynarodowej Politechniki Warszawskiej w sferze badań i wdrożeń oraz wyraża pozytywną opinię o Regulaminie Organizacyjnym tej jednostki.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW nr 98/XLIV/01
z dnia 17 stycznia 2001 r.

Regulamin Organizacyjny Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych

§1

 1. Uczelniany Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych, zwany dalej UPK, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej wykonującą zadania usługowe.
 2. UPK prowadzi działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną, dotyczącą europejskich programów badawczych, a w szczególności ramowych programów badań i rozwoju Unii Europejskiej.
 3. Celem UPK jest wspomaganie i stymulacja rozwoju współpracy międzynarodowej Politechniki Warszawskiej w sferze badań i wdrożeń.

§2

 1. Do zadań UPK należy:
  1. udzielanie merytorycznego i organizacyjnego wsparcia jednostkom organizacyjnym i pracownikom Uczelni w sprawach uczestnictwa w europejskich programach badawczych,
  2. gromadzenie i przetwarzanie informacji, w tym internetowych, dotyczących europejskich programów badawczych oraz rozpowszechnianie ich w Uczelni,
  3. ułatwianie jednostkom organizacyjnym i pracownikom Uczelni znajdowania partnerów, zwłaszcza ze sfer przemysłowych, do udziału w europejskich projektach badawczych,
  4. utrzymywanie kontaktów i współpraca z właściwymi instytucjami europejskimi, w tym z Komisją Unii Europejskiej w Brukseli, a także z Krajowym Punktem Kontaktowym Piątego Programu Ramowego,
  5. prowadzenie promocji w kraju i za granicą uczestnictwa PW w europejskich programach badawczych,
  6. odpłatne świadczenie usług doradczych w sprawach europejskich programów badawczych dla osób i instytucji spoza Uczelni.
 2. UPK współpracuje, w obszarze zagadnień europejskiej współpracy badawczej i wdrożeniowej, z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi PW.
 3. UPK realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
  1. opracowywanie instrukcji, organizowanie szkoleń, wydawanie informatorów oraz prowadzenie strony internetowej, dotyczących europejskich programów badawczych, w tym uczestnictwa PW w tych programach,
  2. nieodpłatne udzielanie jednostkom organizacyjnym i pracownikom Uczelni ustnych i pisemnych porad i konsultacji w sprawach uczestnictwa w europejskich programach badawczych, w tym przy sporządzaniu odpowiednich wniosków,
  3. prowadzenie bazy danych dotyczących europejskich programów badawczych, w tym uczestnictwa PW w tych programach,
  4. opracowywanie okresowych sprawozdań z uczestnictwa PW w europejskich programach badawczych.

§3

 1. Pracami UPK kieruje kierownik UPK.
 2. Kierownikiem UPK może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe.
 3. Kierownika UPK zatrudnia Rektor PW na wniosek Prorektora ds. Nauki, na podstawie umowy o pracę.
 4. Do zadań kierownika UPK należy w szczególności:
  1. inicjowanie i rozwijanie działań UPK w ramach jego zadań i dbanie o właściwy poziom realizacji tych zadań,
  2. sporządzanie programów i planów działalności UPK, zatwierdzanych przez Rektora,
  3. zarządzanie mieniem UPK i dysponowanie jego środkami finansowymi,
  4. przygotowywanie i przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności UPK,
  5. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Senatu PW oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.
 5. Kierownik jest przełożonym pracowników zatrudnionych w UPK.
 6. Kierownik jest odpowiedzialny za działalność UPK przed Rektorem PW.
 7. Kierownik współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Programów Międzynarodowych.

§4

 1. Pracowników UPK zatrudnia na podstawie umowy o pracę Rektor PW, na wniosek kierownika UPK. W tym samym trybie następuje rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami UPK.
 2. Zakresy obowiązków pracowników ustala kierownik UPK.

§5

 1. W UPK mogą działać zespoły ekspertów, powoływane przez Rektora na wniosek kierownika UPK.
 2. Zadania zespołów ekspertów określa Rektor w decyzjach w sprawie ich powołania.

§6

 1. UPK, stosownie do potrzeb i posiadanych środków, może zlecać wykonanie określonych prac leżących w zakresie jego zadań, innym pracownikom PW lub członkom zespołów ekspertów i osobom spoza Uczelni, na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni.
 2. Wynagrodzenie kierownika i pracowników UPK ustala Rektor na zasadach obowiązujących w Uczelni.

§7

 1. Działalność UPK jest finansowana z następujących źródeł:
  1. odpisów z narzutów w projektach w ramach Europejskich Programów Badawczych,
  2. dotacji KBN uzyskiwanych w ramach konkursów organizowanych dla punktów kontaktowych,
  3. dotacji celowych ze środków PW przeznaczonych na współpracę międzynarodową,
  4. przychodów z tytułu świadczonych usług doradczych.
 2. Obsługę finansową UPK prowadzi Kwestura PW.

§8

 1. Mienie UPK stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Warszawskiej.
 2. UPK dysponuje posiadanymi środkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami organów Uczelni.