Uchwała nr 97/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie skutków nie przekazania przez Rząd dotacji MEN w zapowiedzianej wysokości w 2000 r.

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, mając na względzie konieczność zapewnienia warunków umożliwiających wykonanie przez Uczelnię zadań, do realizacji których jest ona zobowiązana, dostrzegając poważne zagrożenia w tym zakresie, uchwala co następuje.

W roku 2000 - w październiku, a następnie w grudniu - Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało Politechnice Warszawskiej dotacje w łącznej kwocie niższej o ponad 10,5 mln zł od wcześniej deklarowanej, uwzględniając zwyczajowy i potwierdzony przez Ministra podział rezerwy MEN. Oznaczało to zmniejszenie finansowania budżetowego w części przeznaczonej na kształcenie o ponad 9,5 mln zł, a na pomoc materialną dla studentów - o ponad l min zł. Jednocześnie MEN nie w pełni informowało o zaniechaniu przekazywania dotacji w oczekiwanej wysokości.

Te działania doprowadziły naszą Uczelnię do dramatycznej sytuacji finansowej, stawiając ją w obliczu utraty kadry i perspektywy zakończenia roku 2000 - po raz pierwszy od lat - z deficytem budżetowym. Skutki tego deficytu mogą przenosić się na następne lata. Stało się tak pomimo ogromnego wysiłku społeczności akademickiej w dziele racjonalizacji kosztów, podjętego w ostatnim dziesięcioleciu.

Dokonując oceny sytuacji finansowej Politechniki Warszawskiej u progu 2001 roku -uwzględniając przytoczone dane, określające wymiar niezrealizowanych zobowiązań MEN wobec Uczelni, a także ogłoszone publicznie założenia budżetu Państwa na 2001 rok - Senat Politechniki Warszawskiej stwierdza, że przy zakładanej przez Rząd wysokości wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe, przewidywane kwoty dotacji MEN dla Politechniki Warszawskiej w roku bieżącym nie stwarzają możliwości pokrycia kosztów podstawowych zadań Uczelni w zakresie kształcenia.

Biorąc to pod uwagę. Senat Politechniki Warszawskiej, na swym pierwszym w roku 2001 posiedzeniu, zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej o niezwłoczne podjęcie konkretnych, pozytywnych działań. Jeśli to nie nastąpi, Politechnika Warszawska będzie zmuszona podjąć - w porozumieniu z innymi uczelniami akademickimi - radykalne decyzje o takim zredukowaniu zadań, w tym zwłaszcza dydaktycznych, realizowanych przez Uczelnię w 2001 roku, aby środki, którymi będzie ona dysponować, mogły wystarczyć na pokrycie ich kosztów.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki