Uchwała nr 28/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad przyjęć na studia oraz zapewnienia odpowiednich warunków studiowania dla osób niepełnosprawnych

  Działając na podstawie § 46 ust. l i ust. 2 lit. d Statutu PW, kierując się intencją zwiększenia liczby miejsc na studiach dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im odpowiednich warunków studiowania. Senat Politechniki Warszawskiej postanawia wprowadzić dla tych osób szczególne, bardziej dogodne warunki organizacyjne studiowania. Senat zwraca się do Rektora PW o podjęcie odpowiednich działań, mających na celu zapewnienie studentom niepełnosprawnym lepszych warunków dostępu do infrastruktury Uczelni oraz udziału w zajęciach dydaktycznych.

Jednocześnie Senat postanawia uchwałę nr 12/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. ak. 2000-2001 uzupełnić o pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Limity miejsc na poszczególnych wydziałach zwiększa się o 10 %, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych mających możliwości studiowania.

8. W odniesieniu do studentów niepełnosprawnych opłaty za zajęcia pobierane będą z zastosowaniem systemu ulg określonych w zarządzeniu Rektora PW".

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki