Uchwała nr 26/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999r.

w sprawie zasad rozdziału oraz przeznaczenia dodatkowych środków przyznanych Politechnice Warszawskiej przez Komitet Badań Naukowych na prace własne w grudniu 1999 roku

  W związku z przyznaniem PW w grudniu 1999 r., przez Komitet Badań Naukowych dodatkowych środków na badania własne, Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW w nawiązaniu do uchwały nr 153/XLIII/99 z dnia 24.03.1999 r. postanawia, że środki te zostaną rozdzielone w proporcji:

Środki te będą przeznaczone: na rozwojowe prace badawcze oraz związane z nimi zakupy aparatury, mające strategiczne znaczenie dla rozwoju wydziałów, kolegiów oraz Uczelni jako całości - odpowiednio, a w tym na opracowanie studiów, analiz oraz nowatorskich koncepcji i projektów w następujących dziedzinach:

Senat przewiduje, że w następstwie tych prac, prowadzone będą w kolejnych latach działania zmierzające do wdrażania przyjętych nowych rozwiązań, finansowane m. in. z wydzielonych funduszy w planach rzeczowo-finansowych Uczelni, wydziałów i kolegiów.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki