Uchwała nr 25/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie ogłoszenia Roku Jubileuszowego Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej uchwala, co następuje:

W dniu 4 stycznia 1826 roku, w Warszawie, założono Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. Stanowiła ona początkową formę działania Politechniki Warszawskiej i stała się pierwszą wielokierunkową wyższą szkołą techniczną na ziemiach polskich.

Nawiązując do przypadającej w 2001 roku 175. rocznicy tego wydarzenia, Senat PW ogłasza rok 2001 Rokiem Jubileuszowym Politechniki Warszawskiej.

Rok Jubileuszowy PW powinien stać się okresem szczególnej promocji tradycji naszej Uczelni, a zarazem znaczącą rocznicą dla wyższego szkolnictwa technicznego w m. st. Warszawie, istotną dla warszawskiego środowiska naukowego. Dla nadania właściwej rangi tej ważnej rocznicy Senat uważa za właściwe przyjęcie formuły obchodów i podjęcie działań - w granicach możliwości Uczelni - na rzecz realizacji ich programu zgodnie z założeniami ogólnymi, zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały.

Stwierdzając, że na fundamentach tradycji i historii należy budować przyszłość, Senat PW uznaje za konieczne określenie na nowo misji Politechniki Warszawskiej na progu XXI wieku. Zadanie przygotowania projektu odpowiedniego dokumentu Senat powierza trzem ostatnim Rektorom PW wybranym na dwie kadencje: prof. dr Władysławowi Findeisenowi, prof. dr hab. Markowi Dietrichowi i prof. dr hab. Jerzemu Woźnickiemu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do Uchwały Senatu
nr 25/XLIV/99 z dnia 22 grudnia 1999r.

Rektor
Politechniki Warszawskiej

ROK 2001 - ROKIEM JUBILEUSZOWYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
('ZAŁOŻENIA OGÓLNE')

1. Ogólna formuła:

Rok 2001 jest rokiem:

Jest to także rok:

Ponadto istnieją inne okazje jubileuszowe, a w tym:

zaś swoje 50-lecie obchodzą:

2. Oficjalne Komitety:

Komitet Honorowy*:

(ex officio) - Prezydent RP - Przewodniczący

(skład podany kurialnie) - Rektorzy uczelni warszawskich

* formuła i skład Komitetu Honorowego i Patronackiego mogą ulec zmianie.

Komitet Programowo - Organizacyjny:

3. Planowane Wydarzenia:

Wydarzenia o charakterze oficjalnym

 1. Uroczysty Bal Karnawałowy lub Bal Sylwestrowy 2000/2001 inaugurujący Rok Jubileuszowy Politechniki Warszawskiej i Trzecie Tysiąclecie
 2. Okolicznościowe spotkanie w dniu 4.01.2001 r. w Pałacu Kazimierzowskim (UW) w 175 rocznicę otwarcia Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego
 3. Uroczyste posiedzenie Senatu poszerzonego o reprezentacje innych uczelni - maj 2001: referat historyczny i przyjęcie uchwały o misji PW u progu XXI wieku
 4. Uroczysta Akademia połączona z odsłonięciem popiersia I. Mościckiego i popiersia E. Kwiatkowskiego, wręczeniem Medali PW i koncertem galowym w Dużej Auli z udziałem Prezydenta RP, członków Komitetu Honorowego i Komitetu Patronackiego oraz innych osobistości życia publicznego, a także rektorów z kraju i z zagranicy
 5. Uroczyste nadanie doktoratów honorowych PW
 6. Akademia w Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym PW w Płocku

Imprezy towarzyszące

 1. Sesja Naukowa poświęcona przyszłości Politechniki Warszawskiej
 2. Wystawa - 175 lat PW - ekspozycja zbiorów Muzeum PW w Dużej Auli
 3. Uroczyste otwarcie Muzeum PW w nowej siedzibie
 4. Konferencje Naukowe i sympozja organizowane przez Politechnikę Warszawską
 5. "Festiwal Nauki w PW" - otwarte laboratoria uczelniane dla młodzieży
 6. Giełda edukacyjna PW prezentująca ofertę rekrutacyjną Uczelni
 7. Wystawa przedstawiająca realizowane i planowane zadania inwestycyjne PW
 8. Uroczystości wydziałowe
 9. Uroczystości i występy Zespołu Pieśni i Tańca PW
 10. Imprezy sportowe, studenckie, itp.
 11. Imprezy o charakterze kulturalnym, w tym organizowane przez Kluby PW

4. Wydawnictwa okolicznościowe

 1. Józef Piłatowicz Profesorowie PW w 20-leciu międzywojennym
 2. Maria Królikowska VI Zgrupowanie Armii Krajowej Golski
 3. Anna Agata Wagner Architektura Politechniki Warszawskiej
 4. Józef Piłatowicz Poczet Rektorów PW
 5. Andrzej Ulmer Poczet doktorów h.c. PW
 6. Wiesław Kawecki: Przyczynek do historii Politechniki Warszawskiej w latach 1965-1985
 7. Wydawnictwo monograficzne pt.: Strategia rozwoju PW u progu XXI wieku - w dokumentach
 8. Wydawnictwa wydziałowe
 9. Wydawnictwo monograficzne pt.: Historia Zespołu Pieśni i Tańca PW
 10. Informatory
 11. Publikacje okolicznościowe, w tym jedna wiodąca o Roku 2001 - jako Roku Jubileuszowym PW
 12. Edmund Pluciński Anegdoty o pracownikach i studentach PW
 13. Teresa Kotaszewicz Tadeusz Tołwiński (188'7-1951) Życie i twórczość
 14. Wiesław Kawecki Józef Zawadzki - zarys życia i działalności

5. Przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowe z planowanym terminem zakończenia realizacji w latach2000 - 2001

 1. Przebudowa Placu Politechniki, w tym skweru przed Gmachem Głównym oraz wykonanie nowej elewacji Gmachu im. J. Groszkowskiego
 2. Prace renowacyjne w zabytkowych gmachach PW
 3. Oświetlenie zabytkowych obiektów PW
 4. Ogrodzenie "terenu centralnego -bis"
 5. Budowa skrzydła Gmachu Nowego Technologicznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji
 6. Adaptacja nowych pomieszczeń na potrzeby Muzeum PW
 7. Podniesienie estetyki i funkcjonalności Kampusu Południowego
 8. Prace w kompleksach parkowych PW oraz rozwój terenów zielonych
 9. Przebudowa budynku przy ul. Górnośląskiej 14 i przekształcenie tego obiektu w Dom Gościnny Politechniki Warszawskiej.
 10. Renowacja grobowca Kajetana Garbińskiego na Cmentarzu Powązkowskim
 11. Inne przedsięwzięcia.

6. Inicjatywy różne

 1. Logo 175-lecia PW- nadruki
 2. Publikacje, wzmianki, spotkania, gadżety, koszulki, itp.
 3. Akcje promocyjne, oprawa medialna
 4. Inne inicjatywy i akcje

Uwaga:

Oczekuje się zgłoszenia konkretnych inicjatyw przez organizacje studenckie, stowarzyszenia, grupy absolwenckie i inne organizacje związane z Politechniką Warszawską.