Uchwała nr 23/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie Programu Socjalnego dla Studentów Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, w nawiązaniu do uchwały nr 152/XLIV/99 Senatu PW z dnia 24 marca 1999 r. dotyczącej założeń Programu Inwestycyjnego i Programu Pracowniczego w Politechnice Warszawskiej, kierując się analogicznymi intencjami oraz odpowiadając na inicjatywę Samorządu Studentów PW, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia uzupełnić strategiczne programy Uczelni o Program Socjalny dla Studentów.

Niniejszym Senat przyjmuje "Założenia Programu Socjalnego dla Studentów Politechniki Warszawskiej", stanowiące załącznik do mniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do Uchwały nr 25/XLIV/99 Senatu PW
z dnia 22 grudnia 1999 r.

Założenia Programu Socjalnego dla Studentów Politechniki Warszawskiej

I. Wprowadzenie

  1. Celem Programu Socjalnego dla Studentów jest zachęcenie do lepszej nauki i większego zaangażowania studentów Politechniki Warszawskiej w jej działalność.
  2. Program może obejmować studentów PW wszystkich lat i wszystkich rodzajów studiów.
  3. Działania prowadzone w ramach Programu Socjalnego dla Studentów będą stanowić uzupełnienie polityki i działań na rzecz studentów, w szczególności poprzez:
  4. Program Socjalny dla Studentów będzie jedną z form systemowego podejścia do problematyki studenckiej Politechniki Warszawskiej. Program obejmuje działania podejmowane dotychczas w szczegółowych odrębnych uzgodnieniach i porozumieniach.

II. Zasady tworzenia i realizacji Programu

  1. Szczegółowe przedsięwzięcia i działania realizowane w ramach Programu Socjalnego dla Studentów będą określane na okres kolejnego roku budżetowego (lub na okres dłuższy) w odpowiednich porozumieniach zawieranych przez Rektora z władzami Samorządu Studentów PW. Jeśli zakres rzeczowy tych porozumień będzie tego wymagać, odpowiednie działania będą podejmowane za zgodą Senatu PW.
  2. Działania prowadzone w ramach Programu koordynowane będą przez Zespół Rektorsko -Studencki kierowany przez Prorektora ds. Studiów i Studentów.
  3. Program realizowany będzie przy wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji MEN wydzielonych w formie funduszu kulturalno-wychowawczego oraz funduszu pomocy materialnej, a także ze środków własnych Uczelni.
  4. Rektor będzie składać Senatowi roczne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć przyjętych w ramach Programu.