Uchwała nr 21/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

sprawie zasad rozliczeń za usługi dydaktyczne zlecane wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 1999/2000

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt. j oraz §115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej ustala następujące zasady rozliczeń finansowych za wzajemne usługi dydaktyczne:

  1. Koszty zajęć zrealizowanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych PW, z wyjątkiem zajęć na studiach dziennych zlecanych na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Fizyki, KNSiA, SJO i SWFiS są ponoszone przez jednostkę zlecającą według następujących stawek:
  2. Stawkę kh oblicza się dzieląc kwotę dotacji dydaktycznej przeznaczoną dla wydziałów, pomniejszoną o część wynikającą z liczby uczestników studiów doktoranckich, przez liczbę godzin obliczeniowych zrealizowanych w roku akademickim 1998/99.
  3. Dopłaty z funduszu dotacji celowych i adresowanych:
  4. Na międzywydziałowym kierunku studiów Biotechnologia koszty zajęć realizowanych przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Fizyki, KNSiA, SJO i SWFiS Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej rozlicza z Wydziałem Chemicznym i Wydziałem Inżynierii Środowiska stosując stawkę 1,0 kh.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki