Uchwała nr 20/XLIV/1999

Senatu politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2000 roku

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt. j oraz §115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej ustala następujące zasady podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej w 2000 roku:

 1. Źródłami finansowania działalności dydaktycznej w 2000 roku są:
 2. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie działalności dydaktycznej, nazywanych dalej dotacją dydaktyczną, określa Senat w planie rzeczowo-finansowym.
 3. Podziału dotacji dydaktycznej na część przeznaczoną na finansowanie zadań dydaktycznych (D), tzn. na finansowanie kosztów organizacji i prowadzenia zajęć przewidzianych programem studiów, kosztów praktyk studenckich i bieżących kosztów utrzymania bazy dydaktycznej wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji (KNSiA), Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS), Studium Języków Obcych (SJO) i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) oraz na część ogólnouczelnianą (O) dokonuje Senat w planie rzeczowo-finansowym.
 4. Podziału części (D) dotacji dokonuje się stosując następujący wzór:

  gdzie:

  • dotacja przyznana wydziałowi

  • nominalna stawka godzinowa na wydziale obliczona według stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dniu 30 listopada 1999 roku, z pominięciem nauczycieli języków obcych i WF na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku

  • nominalne wynagrodzenie nauczycieli akademickich wydziału liczone jako suma maksymalnych stawek w aktualnej tabeli płac

  • nominalne pensum nauczycieli akademickich wydziału liczone jako suma maksymalnych pensów obowiązujących w PW

  • przeliczeniowa liczba studentów wydziału

  Współczynnik obliczony dla SJO i SWFiS koryguje się mnożnikiem 1,15.

  Sposób obliczenia przeliczeniowej liczby studentów zawarty jest w załączniku nr l do niniejszej uchwały.

 5. Zasady wyznaczania dotacji dydaktycznej dla wydziałów oraz KNSiA, KNEiS, SJO i SWFiS:

  5.1. Poziom finansowania jednostek organizacyjnych PW z tytułu świadczenia przez nie usług ogólnouczelnianych określa Rektor. Odpowiedni fundusz centralny zostanie utworzony poprzez zmniejszenie wyznaczonych zgodnie z pkt. 4 dotacji Dw o wartość zadań dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 1998/99 przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Fizyki, KNSiA, SJO i SWFiS na rzecz innych wydziałów PW. Odliczenie to nie obejmuje dotacji przypadającej dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.
  5.2 Podziału funduszu centralnego pomiędzy Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Fizyki oraz KNSiA, SJO i SWFiS dokonuje się zgodnie z pkt. 4. Przeliczeniowe liczby studentów użyte w obliczeniach wyznacza się mnożąc przeliczeniową liczbę studentów wydziału na studiach dziennych, studiach dziennych prowadzonych w języku angielskim oraz studiach wieczorowych i zaocznych przez udział odpowiadającej im liczby godzin obliczeniowych zajęć dydaktycznych zrealizowanych na rzecz wydziału w wymienionych jednostkach w roku akademickim 1998/99 w ogólnej liczbie godzin wykonanych na wydziale. Szczegółowe zasady wyznaczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 6. Dotację dydaktyczną wydziału w 2000 roku stanowi kwota obliczona zgodnie z pkt. 4 i 5, skorygowana o wynik finansowy w działalności dydaktycznej w 1999 roku.
 7. Dotację dydaktyczną KNSiA, SJO i SWFiS w 2000 roku stanowi kwota uzyskana zgodnie z pkt. 5, skorygowana o wynik finansowy w działalności dydaktycznej w 1999 roku.
 8. Wraz z zawiadomieniem o wysokości przyznanej dotacji dydaktycznej wydziały i jednostki organizacyjne PW wymienione w pkt. 3 otrzymują zestawienie wszystkich danych użytych do obliczeń.
 9. Część ogólnouczelniana (O) dotacji obejmuje:

  9.1. Działalność kulturalno-wychowawczą studentów. Wielkość dotacji ustala się kwotowo. Dotacja ta w szczególności obejmuje finansowanie działalności sportowej i rekreacyjnej organizowanej przez Akademicki Związek Sportowy.
  9.2. Dotacje celowe w dydaktyce. Wielkość dotacji ustala się kwotowo. Dotacje te w szczególności obejmują:

  • finansowanie rozwoju informatyki w dydaktyce;
  • dofinansowanie działalności wydawniczej w dydaktyce;
  • dotacje adresowane, w tym między innymi finansowanie kosztów utrzymania i restrukturyzacji bibliotek wydziałowych oraz kosztów uruchomienia nowych budynków dydaktycznych;
  • dopłaty do zajęć zlecanych innym wydziałom;
  • utrzymanie bazy SWFiS i finansowe wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

  9.3. Dotację na finansowanie remontów dla potrzeb dydaktyki. Wielkość dotacji ustala się kwotowo. się kwotowo.
  9.4. Dotację na zarządzanie i administrowanie uczelnią. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  9.5. Dotację dla Biblioteki Głównej. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  9.6. Dotację dla Centralnego Ośrodka Informatyki. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  9.7. Dotację dla uczelnianej służby zdrowia, w tym finansowanie obowiązkowych badań okresowych i profilaktycznych pracowników, doktorantów i studentów PW. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  9.8. Dwuprocentowy fundusz nagród - stawia się do dyspozycji Rektora.
  9.9. Rezerwę Rektora. Wielkość rezerwy ustala się kwotowo.
  9.10. Dotację na finansowanie Programu Pracowniczego. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.
  9.11. Dotację na finansowanie Programu Inwestycyjnego. Wielkość dotacji ustala się kwotowo.


Załącznik nr l do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
nr 20/XLIV/99 z dnia 22 grudnia 1999

Sposób obliczenia przeliczeniowej liczby studentów

 1. Przeliczeniową liczbę studentów określa relacja:

  gdzie:

  liczba grup rodzajów studiów:

  1 - dzienne, 2 - zaoczne i wieczorowe, 3 - dzienne doktoranckie, 4 - zaoczne doktoranckie

  współczynniki wagi grup rodzajów studiów:

  liczba grup kierunków studiów

  współczynniki kosztochłonności grup kierunków studiów zgodnie z wykazem MEN

  • liczba studentów (uczestników) poszczególnych rodzajów studiów na danych kierunkach studiów na wydziale

  • mnożnik korygujący:

  dla pierwszego roku studiów,

  dla drugiego i wyższych lat studiów,

  dla studiów dziennych prowadzonych w języku angielskim.

 2. Dla kierunku studiów Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury przyjmuje się współczynnik kosztochłonności .
 3. Dla kierunku studiów Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji przyjmuje się współczynnik kosztochłonności .
 4. Liczbę studentów i doktorantów wydziału na poszczególnych rodzajach, kierunkach i latach studiów oblicza się według danych z 30 listopada 1999 roku potwierdzonych przez Dziekana (kierownika jednostki). Liczba studentów studiów zaocznych i wieczorowych użyta do obliczeń nie może przekraczać liczby studentów studiów dziennych na danym kierunku.

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
nr 20/XLIV/99 z dnia 22 grudnia 1999 roku

Zasady wyznaczania skorygowanej przeliczeniowej liczby studentów

 1. Po obliczeniu i wydzieleniu dotacji dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Płocku pozostałą sumę dotacji dla wydziałów korzystających z usług Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziału Fizyki, KNSiA, SJO i SWFiS dzieli się ponownie z uwzględnieniem korekty przeliczeniowej liczby studentów wydziału wg wzoru:

 2. Przeliczeniową liczbę studentów dla wymienionych wyżej jednostek
  oblicza się z zależności:

  • przeliczeniowa liczba studentów jednostki j na wydziale w, na studiach k: dziennych oraz wieczorowych i zaocznych

  • liczba godzin obliczeniowych na studiach k zrealizowanych przez jednostkę j na wydziale w;

  • suma godzin obliczeniowych zrealizowana na wydziale w na studiach k;

  • liczba godzin obliczeniowych wykonana przez pracowników wydziału w na studiach k;

  • przeliczeniowa liczba studentów wydziału w na studiach k.

 3. Dla SWFiS na studiach dziennych:

  gdzie:

  • liczba godzin obliczeniowych zrealizowana bezpośrednio na rzecz wydziału w;

  • liczba godzin obliczeniowych przypisana wydziałowi w, proporcjonalnie do
   liczby studentów przeliczeniowych wydziału z tytułu prowadzenia przez tę jednostkę zajęć w grupach międzywydziałowych i sekcjach sportowych.

 4. Wykorzystuje się liczby godzin obliczeniowych zrealizowanych w roku akademickim 1998/99 potwierdzone przez Dziekanów wydziałów i Kierowników KNSiA, SJO i SWFiS.