Uchwała 14/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW uchwala, co następuje:

Mienie nieruchome Politechniki Warszawskiej stanowi ważne dobro Uczelni, które wymaga działań mających na celu jego zachowanie. W przypadku uzasadnionej potrzeby zbycia składników tego mienia Senat jest przeciwny ich sprzedaży na warunkach innych niż rynkowe.

W związku z wysuwanymi przez lokatorów zajmujących lokale mieszkalne należące do Politechniki Warszawskiej roszczeniami o stworzenie przez Uczelnię możliwości wykupu tych lokali, Senat PW podtrzymuje założenia polityki stosowanej w tym zakresie przez Uczelnię po roku 1990.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki