Uchwała nr 13/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie utworzenia Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni oraz wprowadzenia regulaminu jego wykorzystania

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, w nawiązaniu do uchwały nr 25/XLIII/97 Senatu PW z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie kosztów ogólnych, postanawia co następuje:

 1. Utrzymuje się zasadę, ustaloną w uchwale nr 25/XLIII/97 Senatu PW z dnia 29 stycznia 1997 r., przekazywania corocznie na fundusz zasadniczy Uczelni środków finansowych, stanowiących różnicę pomiędzy kwotą odpisów na koszty ogólne i kwotą przeznaczoną w planie rzeczowo finansowym Uczelni na koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem Uczelnią.
 2. Środki finansowe ustalone zgodnie z pkt l, zwane Funduszem Modernizacji i Rozwoju Uczelni przeznacza się na rozwój Uczelni, w szczególności na przedsięwzięcia modernizacyjne. Senat może określić również inne źródła zwiększania Funduszu, niż określone w pkt. l.
 3. Wprowadza się : "Regulamin wykorzystania Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 4. Traci moc "Regulamin przyznawania środków z Funduszu Rozwoju Uczelni" (załącznik do uchwały nr 95/XLIII/98 Senatu PW z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania środków z Funduszu Rozwoju Uczelni).

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały nr 13/XLIV/99
Senatu PW z dnia 24 listopada 1999 r.

Regulamin wykorzystania Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni

I. Przeznaczenie Funduszu

 1. Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni, zwany dalej "Funduszem" służy wspieraniu przedsięwzięć rozwojowych Uczelni, w tym inicjatyw mających na celu poszerzanie obszarów działalności dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej oraz poprawy stanu Jej bazy materialnej w wyniku adaptacji i modernizacji.
 2. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie projektów, mających w szczególności na celu:
  1. wprowadzanie nowych metod nauczania,
  2. wdrażanie elastycznego systemu studiów,
  3. inicjowanie kształcenia interdyscyplinarnego i międzywydziałowego,
  4. tworzenie nowych kierunków studiów,
  5. poprawę warunków i zwiększenie efektywności badań naukowych,
  6. wprowadzanie zaawansowanych technologii kształcenia i rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu,
  7. poprawę warunków kształcenia i pracy w Uczelni,
  8. przekształcenia organizacyjne jednostek.

II. Zasady rozdziału środków finansowych

 1. Rozdział środków finansowych Funduszu odbywa się w drodze konkursu projektów.
 2. Terminy, zakresy tematyczne i kwoty środków finansowych konkursów ogłasza Rektor.
 3. Zasady opracowania zgłoszeń w ramach konkursu przygotowuje Rektorska Komisja ds. Modernizacji i Rozwoju Uczelni, zwana dalej "Komisją".
 4. Uprawnionymi do składania wniosków o finansowanie projektów są:
  1. dziekani, reprezentujący własny wydział lub występujący w imieniu grupy wydziałów,
  2. kierownicy pozawydziałowych jednostek organizacyjnych PW.
 5. Wnioski rozpatruje Komisja i przedkłada Rektorowi propozycje rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Decyzje w sprawie przyznania środków finansowych na realizację projektów podejmuje Rektor.
 7. Przyznanie środków finansowych na realizację projektu jest potwierdzane porozumieniem Rektora z wykonawcą. Porozumienie zawiera warunki rozliczenia projektu.

III. Ocena realizacji projektów

 1. Do oceny realizacji projektu uprawniona jest Komisja.
 2. Komisja przekazuje Rektorowi opinię dotyczącą realizacji projektu oraz propozycje w sprawie jego rozliczenia.
 3. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych, które nie zrealizują zobowiązań zawartych w porozumieniu, rodzaj konsekwencji i tryb ich wprowadzania określa Rektor.