Uchwała nr 11/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie zwolnień kandydatów ze sprawdzianu klasyfikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów w PW w latach 2000-2002

  Zgodnie z art. 141 ust. l Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust.2 Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat PW ustala następujące zasady dotyczące zwolnień ze sprawdzianów klasyfikacyjnych w latach 2000 do 2002 absolwentów szkół średnich, którzy ukończyli szkolę w roku ubiegania się o przyjęcie na studia:

 1. Mogą być przyjęci na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, bez sprawdzianu klasyfikacyjnego:
  1. laureaci Olimpiad: Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej i Wiedzy Technicznej -na wszystkie wydziały z wyjątkiem Wydziału Architektury,
  2. laureaci oraz finaliści ostatniego etapu Olimpiady Chemicznej - na wydziały: Chemiczny, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Materiałowej, kierunek Biotechnologia na Wydziale Inżynierii Środowiska, specjalność Poligrafia na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku,
  3. laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na Wydział Inżynierii Lądowej i kierunek Budownictwo na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku,
  4. laureaci Olimpiady Biologicznej - na kierunek Biotechnologia na wydziałach Chemicznym, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Inżynierii Środowiska,
  5. laureaci Olimpiady Astronomicznej - na Wydział Fizyki,
  6. laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - do Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku oraz na kierunek Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji,
  7. laureaci Turnieju Młodych Mistrzów Techniki - na wszystkie wydziały z wyjątkiem wydziałów Architektury, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  8. laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - na Wydział Geodezji i Kartografii z wyjątkiem specjalności Poligrafia,
  9. laureaci konkursów Chemicznego, Fizycznego i Matematycznego przeprowadzanych przez wydziały PW - odpowiednio na wydziały Chemiczny (z wyłączeniem kierunku Biotechnologia), Fizyki oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 2. Mogą być zwolnieni z części sprawdzianu klasyfikacyjnego, z zaliczeniem z tej części maksymalnej liczby punktów:
  1. finaliści ostatniego etapu Olimpiad Informatycznej i Matematycznej - z części dotyczącej matematyki,
  2. finaliści ostatniego etapu Olimpiad Fizycznej - z części dotyczącej fizyki,
  3. laureaci olimpiad językowych - z części dotyczącej języka obcego,

Uprawnienia do zwolnień przysługują kandydatom na podstawie oryginału dyplomu Komitetu Głównego Olimpiady, Turnieju lub Konkursu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki