Uchwała nr 2/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie ustalenia zadań komisji senackich w kadencji 1999-2002

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l Statutu PW w związku z pkt. 40 Zasad Działania Organów Kolegialnych Politechniki Warszawskiej, stanowiących załącznik nr 6 Statutu PW, kierując się intencją zapewnienia Uczelni możliwie najlepszych warunków działania i rozwoju, postanawia kontynuować prace nad nowymi rozwiązaniami i uregulowaniami o charakterze systemowym. W kadencji 1999-2002 dotyczyć to powinno zwłaszcza:

Ponadto ważnym zadaniem Senatu będzie wspieranie realizacji strategicznych działań rozwojowych Politechniki Warszawskiej, stanowiących kontynuację przedsięwzięć już podjętych oraz tych, o których Senat dopiero zadecyduje.

Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m. in.:

Senat pragnie wypełniać te zadania współdziałając z Rektorem oraz odwołując się do swoich komisji i opierając się na wynikach ich prac.

Senat zobowiązuje odpowiednie komisje senackie do opracowywania projektów niezbędnych rozwiązań.

Wszystkie komisje senackie powinny kontynuować wykonywanie zadań bieżących na dotychczasowych zasadach.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki