POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 1
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, wysokości wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, wysokości wynagrodzeń dla recenzentów w postępowaniu w sprawach o nadanie tytułu naukowego profesora oraz wysokości wynagrodzeń dla promotorów w przewodzie doktorskim

Na podstawie §52 ust.1 lit. q Statutu PW, § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. nr 58, poz. 249 z późn. zm.) oraz §1 i §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 178, poz. 1741), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. nr 107, poz. 1182 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wysokość stypendiów naukowych wynosi:
a) stypendium doktorskiego - 642,00 zł miesięcznie,
b) stypendium habilitacyjnego - 925,00 zł miesięcznie.
2. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia dla recenzenta wynosi:
a) za recenzję rozprawy doktorskiej - 1088,00 zł,
b) za recenzję rozprawy habilitacyjnej i ocenę dorobku naukowego oraz recenzję w postępowaniu w sprawach o nadanie tytułu naukowego profesora
– 1.600,00 zł.

3. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia dla promotora w przewodzie doktorskim, po zakończeniu przewodu, wynosi 3.200,00 zł.
4. Jednorazowe wynagrodzenie dla promotora w przewodzie doktorskim może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub dotyczył osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymagał od promotora posiadania szczególnych kwalifikacji.

§ 2

1. Stawki określone w § l ust. 1 obowiązują od dnia l września 2003 r.
2. Stawki określone w § l ust. 2 i 3 oraz zasada określona w §1 ust.4, obowiązują od dnia 16 października 2003 r.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 22 Rektora PW z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, stypendiów doktoranckich, wynagrodzeń dla recenzentów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz dla promotorów w przewodzie doktorskim (w brzmieniu ustalonym zarządzeniami Rektora PW: nr27 z dnia 7 listopada 2001r., nr18 z dnia 18 czerwca 2003r. i nr37 z dnia 12 listopada 2003r.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia l września 2003 r.

 

R E K T O R
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski

 


PWR-/03