POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarzadzenie nr 2

Rektora Politechniki Warszawskiej

z dnia 25 lutego 2004 r.

 

zmieniajace zarzadzenie nr 29 Rektora PW z dnia 6 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia szczególowego zakresu dzialania Rektora i prorektorów

   Na podstawie § 52 lit. f Statutu PW, w zwiazku z art. 49 ustawy z dnia 12 wrzesnia 1990 r. o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pózn. zm.), zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1

W zarzadzeniu nr 29 Rektora PW z dnia 6 wrzesnia 2002 r. wprowadza sie nastepujace zmiany:

•  w § 5 skresla sie pkt 10,
•  w § 6 w pkt 10 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 11 w brzmieniu:

„11) nadzór nad dzialalnoscia wydawnicza Uczelni, w tym przewodniczenie Radzie Programowej Oficyny Wydawniczej.”.

§ 2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

Prof. dr hab. inz. Stanislaw Mankowski