BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Studia podyplomowe Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii / Kierownik