•  

BIP PW

Ogłoszenia

Poszukujemy Współpracownika do zadania:

Realizacja obliczeń numerycznych związanych z modelowaniem procesów przepływowych występujących wewnątrz dezintegratora.

Zadanie realizowane w ramach projektu Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych
w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”.

Poszukujemy Współpracownika do zadania:

Analiza potencjału produkcji biogazu z substratów poddanych procesowi dezintegracji hydrodynamicznej w układach wydzielonych i hybrydowych.

Zadanie realizowane w ramach projektu Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”.

Nawiązując do treści artykułów opublikowanych w portalu „Zaufana Trzecia Strona” pt. „Jak przejąć konto poczty elektronicznej studenta Politechniki Warszawskiej” z dnia 21.11.2017 r. oraz „Jak Politechnika Warszawska zaklina rzeczywistość, czyli jak to z hasłami było” z dnia 26.11.2017 r. zamieszczamy sprostowanie do informacji.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Komisji Europejskiej dla projektu  RENOIR (Reverse Engineering  of Social Information Processing) ogłaszam konkurs na udział w Projekcie dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Informacja o publicznej prezentacji projektu pt. „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej niniejszym informuje, że ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 ogłoszone w dniu 26.05.2017 r. ulega zmianie w zakresie terminu składania ofert.

9 czerwca startuje głosowanie internetowe „Modernizacja Roku 2016” głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

Politechnika Warszawska informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru partnerów do projektu „Sieć Instytucjonalnych Baz Wiedzy (SINBAW) – otwarta ogólnopolska infrastruktura informacji o nauce” dokonano wyboru SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

W wyniku prowadzonego przez KNEiS Politechniki Warszawskiej naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym" nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BP0/17na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacj i na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku  pracy i społeczeństwa na podstawie ogłoszenia z dnia 7.04.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej, w terminie 7.04-4.05.2017 (do godz. 1 2.00) złożono 2 oferty:

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, w celu wspólnego przygotowania i realizacji działań.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Konkurs na opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji serwisu edukacyjnego dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej został rozstrzygnięty.

Biuro ds. Promocji i Informacji ogłasza konkurs na opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji serwisu edukacyjnego dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej. Celem konkursu jest stworzenie platformy internetowej dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej, łączącej funkcje informacyjne, rekrutacyjne, promocyjne oraz wizerunkowe.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w ramach konsorcjum: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, PIAP-ScienTech Sp. z o. o. poszukuje Brokera Innowacji.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na publiczną prezentację projektu „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”.

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28