•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor Nadzwyczajny - Wydział Inżynierii Produkcji

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie - Automatyka i Robotyka  w  Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa, Instytut Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora i uzyskały pozytywną opinię rady wydziału, w trybie określonym w § 137 ust. 3 i 3a Statutu PW, mieć znaczące osiągnięcia w zawodowe, wykazywać aktywność w podanej wyżej dyscyplinie naukowej, posiadać znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi.

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

 • posiadania stopnia doktora habilitowanego, dyscyplina: automatyka i robotyka lub budowa i eksploatacja maszyn
 • kilkunastoletniego doświadczenia dydaktycznego,
 • znajomości zagadnień związanych z tematyką automatyka i robotyka, a w szczególności w zakresie teorii i metod obliczeniowych optymalizacji, układów nieliniowych, modelowania matematycznego,
 • zaangażowania w pozyskiwanie środków na działalność naukowo - badawczą, a także współpracę z przemysłem.
 • dobrej znajomości języka polskiego i języka angielskiego.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomów doktora, doktora habilitowanego lub aktu nadania tytułu naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego w zakresie kształcenia na I i II stopniu jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 •  oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego, po przepracowaniu jednego roku w PW, w zakresie uprawnień do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową;
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat i po uzyskaniu stopnia doktora hab.) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający:

a. zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,

b. spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi (z podziałem na książki i monografie, artykuły w czasopismach wymienionych w częściach A lub C (JCR; ERIH) oraz B wykazu ministra właściwego ds. nauki i innych czasopismach, referaty opublikowane w materiałach naukowych konferencji ujętych w bazie WoS i innych konferencji oraz patentów i ważniejszych opracowań badawczych; należy załączyć odbitki kilku (np. trzech) publikacji uznanych za najważniejsze,

c. wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego (np. projekty badawcze NCN, NCBiR, projekty w Programach UE realizowane w Uczelni, prace zlecone przez podmioty gospodarcze),

d. imienny wykaz wypromowanych doktorów, z podaniem daty nadania stopnia naukowego, i doktoratów w toku, z podaniem daty wszczęcia przewodu doktorskiego,

e. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora pomocniczego oraz wykaz funkcji opiekuna naukowego doktorantów,

f. spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta instytucji, dla której opracowano recenzję,

g. wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi, z wyróżnieniem funkcji z wyboru.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2018 w Biurze Dziekana WIP, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, pok. 114, tel. (22) 849 97 95. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. Wygranie konkursu nie oznacza decyzji o zatrudnieniu.

Wytworzył(a): Dziekan WIP

w dniu: 24.10.2018

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Nowak

w dniu: 24.10.2018 12:00

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 19.11.2018 09:40