•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent-Wydział Zarządzania

Dziekan Wydziału informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta badawczo - dydaktycznego w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) **

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Katedry Innowacyjności i Przedsiębiorczości;
 • znajomość zagadnień związanych z zagadnień związanych z zarządzaniem innowacyjnością, zarządzaniem przedsięwzięciami, planowaniem i zarządzaniem produkcją oraz produktywnością, a także ochroną własności intelektualnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w § 137 i § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego
  z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

  Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 11-02-2019   w Sekretariacie

  Wydziału Zarządzania; 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85 pok. 137; tel.: 48 22 849 94 43.

  Bliższych informacji udziela: Kierownik Administracyjny Wydziału tel. 22 234 86 10

  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 26-02-2019

  Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Dziekan Wydziału Zarządzania

w dniu: 02.01.2019

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.01.2019 08:28

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.01.2019 08:38