•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej Procesowej informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • udokumentowana dorobkiem naukowym znajomość zagadnień związanych z otrzymywaniem materiałów do zastosowań w inżynierii tkankowej;
 • udokumentowana dorobkiem naukowym znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem inżynierii chemicznej w procesie precypitacji nanocząstek;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie tematycznym obejmującym biotechnologię i inżynierię bioprocesową i biomedyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w skali nano;
 • kierowanie przynajmniej jednym grantem badawczym finansowanym za źródeł publicznych i poza tym udział w realizacji przynajmniej dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych i/lub zleceń z przemysłu w zakresie inżynierii chemicznej.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w § 137 i § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • w przypadku, gdy kandydat nie ukończył studiów wyższych w języku polskim, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające bardzo dobrą znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 15-01-2019 r. w sekretariacie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat.ichip@pw.edu.pl. Bliższych informacji udziela: Anna Lewczuk, tel. +48 22 234 63 69, sekretariat.ichip@pw.edu.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 28-02-2019 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Wytworzył(a): Dziekan WIChIP

w dniu: 05.12.2018

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Nowak

w dniu: 06.12.2018 08:36

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 06.12.2018 08:56