•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie chemii lub technologii chemicznej lub doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego oraz doświadczenie w kierowaniu pracami doktorskimi będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • dorobek naukowy z zakresu syntezy organicznej, technologii chemicznej i katalizy heterogenicznej, w tym syntezy katalizatorów o zaprojektowanych właściwościach;
 • znajomość metod stosowanych do analizy właściwości katalizatorów;
 • doświadczenie w syntezie katalizatorów oraz badaniu ich aktywności;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz doświadczenie we współpracy naukowej przy realizacji projektów badawczych i grantów i aktywność przy pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu syntezy i badań katalizatorów i charakterystyki ich właściwości oraz z technologii chemicznej;
 • realizacja własnej tematyki badawczej udokumentowanej publikacjami naukowymi oraz przedstawienie projektu badawczego na najbliższe 3-5 lat.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późniejszymi zmianami) i w § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507. Bliższych informacji udziela Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk- Kierownik Katedry Technologii Chemicznej Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75 3, 00-664 Warszawa, pok. 127 tel.: (+48 22) 2347553, e-mail: kraw@ch.pw.edu.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.01.2019 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Wytworzył(a): Dziekan WCh

w dniu: 22.11.2018

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Nowak

w dniu: 22.11.2018 13:18

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 22.11.2018 13:20